Czym jest kwota wolna od podatku?

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest to ściśle definiując, kwota dochodu, który nie podlega opodatkowaniu. Nie powstaje obowiązek podatkowy, a cały zarobiony dochód zostaje do naszej dyspozycji. Takie kwoty wolne od podatku istnieją we wszystkich krajach o podobnej strukturze podatkowej, jednak w Polsce jest to jedna z najniższych wysokości. Dla porównania np. w Niemczech jest to kwota 8130 euro co stanowi 20% średniego wynagrodzenia, w Grecji 5000 euro co stanowi 46% średniej pensji, a w Hiszpanii jest to kwota 17707 euro co stanowi aż 73% średniego wynagrodzenia.

W ostatnich latach w Polsce wysokość kwoty wolnej ulegała zmianie. Do końca 2016 roku wynosiła 3091,00 zł, a w 2017 roku nastąpiła zmiana przepisów i kwota zmniejszająca jest obliczana w zależności od wysokości dochodu. W 2017 roku dochód niepodlegający opodatkowaniu wynosił 6600 zł, a w 2018 roku jest to kwota 8000 zł. Ustalanie kwoty zmniejszającej ma charakter dygresywny, im wyższy dochód tym niższa kwota zmniejszająca podatek. Po przekroczeniu maksymalnej granicy dochodu, kwoty wolnej już nie ma wcale. W 2018 roku dochód, od którego nie można już odliczyć kwoty wolnej, to  127.000 zł. 

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W każdym roku  kwota wolna od podatku jest weryfikowana przez Ministra Finansów. W roku 2018 wynosiła 8 tysięcy złotych. Oznacza to, że osoba która uzyskała dochód do wysokości tej kwoty, jest zwolniona z obowiązku płacenia podatku. Natomiast po przekroczeniu tej kwoty, podatnicy, którzy rozliczają  stosując skalę podatkową, obliczają należny podatek i odejmują kwotę wolną. Kwota zmniejszająca podatek jest uzależniona od wysokości uzyskiwanych dochodów. Obrazowo mówiąc kwota wolna jest odpowiednikiem stawki podatkowej wynoszącej 0%, a podatek płacimy od nadwyżki ponad tą kwotę.

Kto może odliczać kwotę wolną?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota wolna od podatku dotyczy tej grupy podatników, którzy do rozliczenia stosują skalę podatkową. Swoje zeznania roczne wykazują na drukach PIT 36 i PIT 37. Są to wszystkie osoby pracujące, renciści, emeryci, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych. Także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie rozliczają się w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu. Wszystkie inne osoby, których katalog definiuje ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych. 

Jak wyliczyć kwotę zmniejszającą i podatek?

Kwota zmniejszająca podatek jest ważnym czynnikiem wpływającym na jego finalną wysokość. Aby wyliczyć ile możemy odjąć należy zastosować poniższe zasady: 

Uzyskany roczny dochód podatnika:Obowiązująca stawka podatku:Kwota wolna od podatku:
do 8.000 zł18% minus 1.440 zł8.000 zł
od 8.001 do 13.000 zł18% minus kwota obniżająca*Degresywna – od 8.0001 zł do 3.091 zł
od 13.001 do 85.528 zł18% minus 556,02 zł3.091 zł
od 85.529 zł do 127.000 zł32% minus kwota obniżająca**Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł.
od 127.001 zł32%Brak kwoty wolnej od podatku

*kwotę obniżającą wyliczamy według wzoru :  1440 zł – 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł

**kwotę obniżającą wyliczamy według wzoru: 556 zł 02 gr – 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł

Podstawa obliczenia podatku jest to przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Odejmujemy również wszelkie odliczenia od dochodu i ulgi (np. składki na ubezpieczenie społeczne, darowizny). Zaokrąglona do 1 zł stanowi bazę wyliczenia podatku. W zależności od tego jaka jest jej wysokość, stosujemy odpowiednią skalę podatkową i kwotę zmniejszająca podatek.